Tấn công cả nhóm tăng 316 điểm, tỷ lệ bạo kích cả nhóm tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.

Bạn đang xem: Cách gia công thực phẩm trong genshin


Tấn công cả đội tăng 372 điểm, xác suất bạo kích cả team tăng 12%, kéo dãn dài 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Tấn công cả nhóm tăng 260 điểm, xác suất bạo kích cả nhóm tăng 8%, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Tấn công cả team tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tấn công cả team tăng 228 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 160 điểm, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Tấn công cả team tăng 81 điểm, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tấn công cả đội tăng 95 điểm, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với phiên bản thân.


Tấn công cả team tăng 66 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 114 điểm, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 15%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Tỷ lệ bạo kích cả nhóm tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Giảm 20% tiêu tốn thể lực mang lại toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dãn dài 900s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Giảm 25% tiêu tốn thể lực mang lại toàn thành viên team khi xung kích và bay lượn, kéo dãn 900s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Giảm 15% tiêu hao thể lực mang đến toàn thành viên nhóm khi xung kích và cất cánh lượn, kéo dãn 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Giảm 25% tiêu hao thể lực mang đến toàn thành viên team khi xung kích và cất cánh lượn, kéo dãn dài 1800s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Phòng ngự cả đội tăng 261 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 8%, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả team tăng 308 điểm, kết quả trị liệu tăng 10%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Phòng ngự cả nhóm tăng 215 điểm, hiệu quả trị liệu tăng 6%, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tất cả nhân vật dụng trong đội tăng 272 điểm tấn công, tăng 8% tỷ lệ bạo kích, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Tất cả nhân đồ vật trong đội tăng 320 điểm tấn công, tăng 10% tỷ lệ bạo kích, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với phiên bản thân.


Tất cả nhân đồ vật trong team tăng 224 điểm tấn công, tăng 6% phần trăm bạo kích, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Sát thương đồ dùng lý cả nhóm tăng 30%, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Sát thương vật lý cả team tăng 40%, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Sát thương đồ lý cả đội tăng 20%, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Tấn công cả đội tăng 228 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Tấn công cả đội tăng 160 điểm, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với phiên bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 274 điểm, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả đội tăng 261 điểm, tác dụng trị liệu tăng 8%, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả đội tăng 308 điểm, công dụng trị liệu tăng 10%, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Phòng ngự cả đội tăng 215 điểm, tác dụng trị liệu tăng 6%, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả nhóm tăng 200 điểm, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Phòng ngự cả nhóm tăng 235 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Phòng ngự cả đội tăng 165 điểm, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả team tăng 282 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả team tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả team tăng 235 điểm, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Phòng ngự cả đội tăng 165 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả nhóm tăng 282 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 272 điểm, phần trăm bạo kích cả team tăng 8%, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Tấn công cả đội tăng 320 điểm, xác suất bạo kích cả nhóm tăng 10%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Tấn công cả team tăng 224 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dãn dài 300s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Hiệu quả khiên của toàn bộ nhân vật dụng trong nhóm tăng 30%, phòng ngự tăng 200 điểm, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với phiên bản thân.


Hiệu trái khiên của toàn bộ nhân thiết bị trong đội tăng 35%, phòng thủ tăng 235 điểm, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Cả nhóm nhận công dụng khiên tăng 25%, phòng thủ tăng 165 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Sát thương đồ vật lý cả đội tăng 30%, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Sát thương đồ lý cả team tăng 40%, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Sát thương đồ vật lý cả đội tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Sát thương đồ lý cả đội tăng 55%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 15%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với phiên bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả nhóm tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 10%, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 20%, gần kề thương bạo kích tăng 20%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tấn công cả team tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Tấn công cả team tăng 95 điểm, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tấn công cả team tăng 66 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Giảm 20% tiêu hao thể lực mang đến toàn thành viên team khi xung kích, kéo dãn dài 900s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Giảm 25% tiêu tốn thể lực mang đến toàn thành viên team khi xung kích, kéo dãn 900s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.


Giảm 15% tiêu tốn thể lực mang lại toàn thành viên team khi xung kích, kéo dãn 900s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Giảm 25% tiêu tốn thể lực đến toàn thành viên nhóm khi xung kích, kéo dãn dài 1500s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Tỉ lệ bạo kích của toàn thể nhân đồ gia dụng trong nhóm tăng 15% trong 300s. Trong chính sách chơi không ít người thì chỉ hiệu lực hiện hành với nhân đồ gia dụng của phiên bản thân.


Tỉ lệ bạo kích của toàn cục nhân thiết bị trong đội tăng 20% vào 300s. Trong chính sách chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực với nhân vật dụng của bạn dạng thân.


Tỉ lệ bạo kích của toàn thể nhân vật trong nhóm tăng 10% vào 300s. Trong chính sách chơi không ít người thì chỉ hiệu lực thực thi với nhân thiết bị của bạn dạng thân.


Tấn công cả nhóm tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 228 điểm, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Tấn công cả team tăng 160 điểm, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Tấn công cả đội tăng 274 điểm, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Phòng ngự cả nhóm tăng 107 điểm, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả đội tăng 126 điểm, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với phiên bản thân.


Phòng ngự cả đội tăng 88 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả nhóm tăng 151 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Tấn công cả nhóm tăng 228 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 160 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Tấn công cả đội tăng 95 điểm, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Tấn công cả team tăng 66 điểm, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Tăng 17% hiệu quả tăng trị liệu của toàn bộ nhân đồ trong đội, duy trì 300 giây. Trong chính sách chơi không ít người dân thì chỉ hiệu lực thực thi với nhân đồ của phiên bản thân.


Tăng 20% kết quả tăng điều trị của tổng thể nhân đồ trong đội, gia hạn 300 giây. Trong chính sách chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực thực thi hiện hành với nhân vật dụng của phiên bản thân.


Tăng 15% tác dụng tăng trị liệu của tổng thể nhân thứ trong đội, bảo trì 300 giây. Trong chính sách chơi không ít người thì chỉ hiệu lực hiện hành với nhân trang bị của phiên bản thân.


Phòng ngự cả nhóm tăng 261 điểm, tác dụng trị liệu tăng 8%, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả đội tăng 308 điểm, tác dụng trị liệu tăng 10%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.


Phòng ngự cả đội tăng 215 điểm, kết quả trị liệu tăng 6%, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Tấn công cả team tăng 272 điểm, xác suất bạo kích cả team tăng 8%, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tấn công cả team tăng 320 điểm, xác suất bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.


Tấn công cả đội tăng 224 điểm, xác suất bạo kích cả nhóm tăng 6%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Giảm một ít vận tốc tích tụ giá chỉ rét cho tất cả nhân trang bị trong đội, kéo dãn 900s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Giảm tốc độ tích tụ giá bán rét cho toàn bộ nhân trang bị trong đội, kéo dài 900s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Giảm một chút vận tốc tích tụ giá rét cho toàn bộ nhân thứ trong đội, kéo dãn 900s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Tỉ lệ bạo kích của toàn bộ nhân vật trong nhóm tăng 15% vào 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với nhân thứ của phiên bản thân.


Tỉ lệ bạo kích của toàn bộ nhân đồ gia dụng trong nhóm tăng 20% trong 300s. Trong cơ chế chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực thực thi hiện hành với nhân đồ dùng của bạn dạng thân.


Tỉ lệ bạo kích của toàn thể nhân đồ vật trong đội tăng 10% trong 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với nhân vật dụng của bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 272 điểm, xác suất bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Tấn công cả team tăng 320 điểm, phần trăm bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Tấn công cả đội tăng 224 điểm, phần trăm bạo kích cả nhóm tăng 6%, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Phòng ngự cả đội tăng 107 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả đội tăng 126 điểm, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Phòng ngự cả đội tăng 88 điểm, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 9%, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 12%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả nhóm tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 16%, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Sát thương trang bị lý cả đội tăng 30%, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Sát thương đồ dùng lý cả đội tăng 40%, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Sát thương thiết bị lý cả team tăng 20%, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 81 điểm, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Tấn công cả team tăng 95 điểm, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Tấn công cả đội tăng 66 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 114 điểm, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả nhóm tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả nhóm tăng 235 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả đội tăng 165 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Giảm 20% tiêu hao thể lực mang đến toàn thành viên team khi xung kích, kéo dãn 900s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Giảm 25% tiêu hao thể lực mang lại toàn thành viên team khi xung kích, kéo dãn 900s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Giảm 15% tiêu tốn thể lực mang đến toàn thành viên team khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên team khi xung kích, kéo dãn 1500s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả nhóm tăng 9%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 12%, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với nhân vật của bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 6%, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Tấn công cả nhóm tăng 272 điểm, xác suất bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Tấn công cả team tăng 320 điểm, xác suất bạo kích cả nhóm tăng 10%, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.

Xem thêm: Đèn Led Xe Trợ Sáng Philips Lumileds 2016, Led L4, Led 2 Tim


Tấn công cả team tăng 224 điểm, phần trăm bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Giảm 20% tiêu tốn thể lực đến toàn thành viên đội khi xung kích và cất cánh lượn, kéo dãn 900s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và cất cánh lượn, kéo dãn dài 900s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.


Giảm 15% tiêu tốn thể lực cho toàn thành viên nhóm khi xung kích và cất cánh lượn, kéo dài 900s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với phiên bản thân.


Tấn công cả team tăng 81 điểm, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 95 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tấn công cả đội tăng 66 điểm, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với phiên bản thân.


Cả nhóm nhận tác dụng khiên tăng 30%, che chở tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Cả team nhận hiệu quả khiên tăng 35%, bảo vệ tăng 235 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.


Cả nhóm nhận công dụng khiên tăng 25%, bảo vệ tăng 165 điểm, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Cả đội nhận công dụng khiên tăng 40%, phòng thủ tăng 200 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với nhân đồ của phiên bản thân.


Sát thương trang bị lý cả đội tăng 30%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Sát thương đồ dùng lý cả nhóm tăng 40%, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Sát thương đồ gia dụng lý cả nhóm tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Phòng ngự cả nhóm tăng 107 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Phòng ngự cả đội tăng 126 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Phòng ngự cả đội tăng 88 điểm, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Phòng ngự cả nhóm tăng 151 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Giảm 20% tiêu hao thể lực mang đến toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dãn 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.


Giảm 25% tiêu tốn thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Giảm 25% tiêu hao thể lực đến toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dãn 1500s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Giảm 20% tiêu tốn thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích cùng leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Giảm 25% tiêu hao thể lực mang lại toàn thành viên nhóm khi xung kích với leo trèo, kéo dài 900s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Giảm 15% tiêu tốn thể lực đến toàn thành viên đội khi xung kích cùng leo trèo, kéo dãn dài 900s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Giảm 25% tiêu tốn thể lực mang đến toàn thành viên nhóm khi xung kích và leo trèo, kéo dãn 1500s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Tỷ lệ bạo kích cả nhóm tăng 15%, kéo dãn dài 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 20%, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 10%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả nhóm tăng 20%, gần cạnh thương bạo kích tăng 20%, kéo dãn dài 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Tấn công cả team tăng 228 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.


Tấn công cả team tăng 160 điểm, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Tấn công cả team tăng 274 điểm, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 9%, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với nhân đồ vật của bạn dạng thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 12%, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với nhân thứ của phiên bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả nhóm tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với nhân vật của phiên bản thân.


Giảm 20% tiêu hao thể lực mang lại toàn thành viên đội khi xung kích và cất cánh lượn, kéo dãn dài 900s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Giảm 25% tiêu tốn thể lực đến toàn thành viên nhóm khi xung kích và cất cánh lượn, kéo dài 900s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Giảm 15% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên team khi xung kích và cất cánh lượn, kéo dãn 900s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả đội tăng 200 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Phòng ngự cả team tăng 235 điểm, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Phòng ngự cả team tăng 165 điểm, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Giới hạn HP của toàn cục nhân vật dụng trong team tăng 22% vào 300s. Trong cơ chế chơi không ít người thì chỉ hiệu lực với nhân đồ dùng của bản thân.


Giới hạn HP của tổng thể nhân vật trong team tăng 25% trong 300s. Trong cơ chế chơi đa số người thì chỉ hiệu lực thực thi với nhân đồ dùng của bản thân.


Giới hạn HP của tổng thể nhân đồ gia dụng trong team tăng 20% trong 300s. Trong chế độ chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực thực thi với nhân đồ gia dụng của phiên bản thân.


Hiệu trái khiên cả đội tăng nhanh 25%, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Hiệu trái khiên cả đội tăng mạnh 30%, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Hiệu quả khiên cả đội tăng cường 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Hiệu quả khiên cả đội đẩy mạnh 35%, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.


Giảm 20% tiêu tốn thể lực đến toàn thành viên team khi xung kích, kéo dãn dài 900s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với phiên bản thân.


Giảm 25% tiêu hao thể lực mang lại toàn thành viên nhóm khi xung kích, kéo dãn dài 900s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Giảm 15% tiêu hao thể lực đến toàn thành viên nhóm khi xung kích, kéo dài 900s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 272 điểm, xác suất bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dãn dài 300s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 320 điểm, xác suất bạo kích cả đội tăng 10%, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Tấn công cả team tăng 224 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 9%, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 12%, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 6%, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với phiên bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả nhóm tăng 16%, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Tấn công cả team tăng 228 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Tấn công cả team tăng 160 điểm, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Có tỷ lệ nhất định hồi sinh 26%/32%/38% HP buổi tối đa mang lại nhân trang bị được chọn, mặt khác hồi thêm 950/1250/1550 điểm HP.


Có phần trăm nhất định hồi sinh 28%/34%/40% HP về tối đa cho nhân đồ vật được chọn, đôi khi hồi thêm 1400/1900/2350 điểm HP.


Có phần trăm nhất định phục hồi 24%/30%/36% HP về tối đa cho nhân trang bị được chọn, bên cạnh đó hồi thêm 450/600/700 điểm HP.


Giảm 20% tiêu hao thể lực mang lại toàn thành viên nhóm khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Giảm 25% tiêu tốn thể lực mang lại toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dãn 900s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Giảm 15% tiêu tốn thể lực đến toàn thành viên nhóm khi xung kích, kéo dãn 900s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Tấn công cả đội tăng 81 điểm, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Tấn công cả đội tăng 95 điểm, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 66 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Giảm 20% tiêu hao thể lực đến toàn thành viên nhóm khi xung kích với leo trèo, kéo dài 900s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Giảm 25% tiêu tốn thể lực đến toàn thành viên đội khi xung kích cùng leo trèo, kéo dãn dài 900s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Giảm 15% tiêu hao thể lực mang đến toàn thành viên nhóm khi xung kích với leo trèo, kéo dãn 900s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Hiệu trái khiên cả đội tăng nhanh 25%, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 30%, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Hiệu trái khiên cả đội tăng nhanh 20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Hiệu trái khiên cả đội đẩy mạnh 35%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 9%, kéo dãn 300s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Tỷ lệ bạo kích cả team tăng 12%, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Tỷ lệ bạo kích cả nhóm tăng 6%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.


Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Tấn công cả nhóm tăng 228 điểm, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 160 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Hiệu quả khiên cả đội đẩy mạnh 25%, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 30%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với phiên bản thân.


Hiệu trái khiên cả đội tăng nhanh 20%, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với bạn dạng thân.


Hiệu quả khiên cả đội tăng mạnh 35%, kéo dài 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bản thân.


Tấn công cả team tăng 272 điểm, tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 8%, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bạn dạng thân.


Tấn công cả team tăng 320 điểm, tỷ lệ bạo kích cả nhóm tăng 10%, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Tấn công cả đội tăng 224 điểm, tỷ lệ bạo kích cả nhóm tăng 6%, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Cả đội nhận cạnh bên thương vật lý tăng 35%, phần trăm bạo kích tăng 8%, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực với phiên bản thân.


Cả team nhận sát thương thứ lý tăng 45%, phần trăm bạo kích tăng 10%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với bản thân.


Cả team nhận cạnh bên thương vật dụng lý tăng 25%, tỷ lệ bạo kích tăng 6%, kéo dãn dài 300s. Trong chế độ nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với phiên bản thân.


Tấn công cả đội tăng 194 điểm, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.


Tấn công cả đội tăng 228 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với phiên bản thân.


Tấn công cả nhóm tăng 160 điểm, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bản thân.


Hiệu trái khiên cả đội tăng nhanh 25%, kéo dãn 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Hiệu trái khiên cả đội tăng mạnh 30%, kéo dãn dài 300s. Trong cơ chế nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.


Hiệu trái khiên cả đội tăng nhanh 20%, kéo dài 300s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.


Tăng 17% hiệu quả tăng điều trị của cục bộ nhân thứ trong đội, duy trì 300 giây. Trong chính sách chơi nhiều người thì chỉ hiệu lực thực thi hiện hành với nhân trang bị của bạn dạng thân.


Tăng 20% tác dụng tăng trị liệu của cục bộ nhân đồ gia dụng trong đội, bảo trì 300 giây. Trong chính sách chơi đa số người thì chỉ hiệu lực hiện hành với nhân đồ vật của phiên bản thân.


Tăng 15% kết quả tăng điều trị của tổng thể nhân vật dụng trong đội, duy trì 300 giây. Trong chế độ chơi không ít người thì chỉ hiệu lực với nhân đồ dùng của bạn dạng thân.


Tăng 25% công dụng tăng trị liệu của cục bộ nhân đồ vật trong đội, duy trì 300 giây. Trong chính sách chơi không ít người thì chỉ hiệu lực thực thi hiện hành với nhân thiết bị của bạn dạng thân.


Phòng ngự cả nhóm tăng 107 điểm, kéo dãn dài 300s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với nhân đồ dùng của bản thân.


Phòng ngự cả team tăng 126 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều tín đồ chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với nhân thứ của phiên bản thân.


Phòng ngự cả team tăng 88 điểm, kéo dãn 300s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với nhân đồ gia dụng của bạn dạng thân.


Giảm 20% tiêu hao thể lực mang lại toàn thành viên team khi xung kích với leo trèo, kéo dài 900s. Trong cơ chế nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực thực thi với bạn dạng thân.


Giảm 25% tiêu tốn thể lực đến toàn thành viên nhóm khi xung kích cùng leo trèo, kéo dãn dài 900s. Trong chính sách nhiều bạn chơi, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với phiên bản thân.


Giảm 15% tiêu tốn thể lực mang đến toàn thành viên team khi xung kích cùng leo trèo, kéo dãn dài 900s. Trong cơ chế nhiều fan chơi, chỉ có hiệu lực hiện hành với bạn dạng thân.

Nấu ăn là một trong những hệ thống quan trọng đặc biệt trong Genshin Impact để tạo nên các vật dụng phẩm, lương thực giúp duy trì sự sống trong suốt một hình trình dài.Bạn vẫn xem: gia công thực phẩm genshin impact


*

Nấu ăn là một trong hệ thống đặc trưng trong Genshin Impact smartphone để tạo ra các đồ phẩm, hoa màu giúp bảo trì sự sống trong veo một hình trình dài.

Thay vì người chơi Genshin Impact buộc phải mất thời gian trồng một vườn táo khuyết rộng 100 mẫu bên phía ngoài Mondstadt để thu hoạch đa số quả hãng apple giữ đến nhân vật của họ tồn tại thì nấu ăn lại đơn giản hơn các để tạo thành những đồ gia dụng phẩm, hoa màu có chức năng hồi máu, phục hồi nhân trang bị hay cung ứng các buff tạm thời cho toàn bộ team.

Để nấu ăn, trước hết fan chơi đề nghị mua nguyên liệu. Một số thành phần của nguyên liệu rất có thể mua từ các siêu thị ở thị xã Mora hoặc kiếm được khi khám phá các rương hay săn các động vật hoang dã. Ở một trong những vật phẩm, hoàn toàn có thể thêm vào những nguyên vật liệu tương tự.

Tiếp theo đó, bạn chơi cần sẵn sàng dụng vậy để nấu bếp ăn. Những dụng này hoàn toàn có thể được search thấy trong các thị trấn sát các siêu thị cung cung cấp hoặc ở rải rác rến trong thế giới mở, chẳng hạn như những chậu cây trong các trại Hilichurl.


*

Khi truy cập vào đồ họa nấu ăn, sẽ sở hữu hai tab khác nhau. Tab đầu tiên chứa danh sách toàn bộ các phương pháp nấu nạp năng lượng đang hoạt động. Tab vật dụng hai chứa một danh sách các vật liệu được xử lý. Những vật tư này hoàn toàn có thể là nguyên liệu trung gian cần thiết trong bí quyết nấu nạp năng lượng hoặc hóa học đặc biệt.

Để nấu các vật phẩm trên tab máy hai, người chơi chỉ việc đưa chúng vào hàng đợi và chờ thời gian xong được cơ chế sẵn trước khi rất có thể thu thập thành phẩm.

Người nghịch chỉ hoàn toàn có thể đưa vào sản phẩm đợi phân phối một số số lượng hàng hóa nhất định tại 1 thời điểm. Phương diện khác, nếu muốn tạo bất kỳ thực phẩm như thế nào trong tab đầu tiên, bọn họ sẽ bắt buộc chơi minigame nấu ăn.

Tuy nhiên, lúc điểm thuần thục nấu những món nạp năng lượng đó đã đạt mức tối đa, tín đồ chơi hoàn toàn có thể nấu cấp cho bậc cao nhất của món đồ thực phẩm quan trọng đó nhưng mà không nên chơi minigame.

Nói về minigame nấu ăn ăn, khi cần nấu mặt hàng dưới mức thành thạo buổi tối đa, hình ảnh này sẽ xuất hiện. Biểu tượng cái thìa sẽ dịch chuyển từ trái thanh lịch phải. Khi thừa nhận nút dừng sẽ tạo ra một món ăn tùy thuộc vào màu sắc của vùng nhưng thìa ngừng lại.

Vùng màu sắc xám sẽ khởi tạo ra một món nạp năng lượng bình thường, cung cấp ít cảm giác nhất. Vùng màu trắng sẽ tạo nên một món ăn tuyệt vời, sẽ cung cấp hiệu ứng giỏi hơn một chút. Vùng color vàng sẽ tạo ra một món ăn hoàn hảo, có hiệu ứng tốt nhất có thể và đạt thêm điểm thành thạo.

Trong bạn dạng thử nghiệm lần 1 mỗi các loại thực phẩm hoàn toàn có thể là một trong số loại sau: hồi máu, hồi tiết theo thời gian, hồi sinh, tăng sức chịu đựng đựng, tăng di chuyển, tăng tiến công vật lý, tăng tấn công nguyên tố, tăng phòng vệ nguyên tố.

Có thể nói, một khi đang trở thành đầu nhà bếp thành thạo các vật phẩm vào game di động Genshin Impact fan chơi sẽ không còn phải lo lắng bất cứ điều gì.

Trang chủhttps://genshin.mihoyo.com/vi
Fanpagehttps://www.facebook.com/Genshin
Impact.vi